Tesco Lotus เทสโก้โลตัส รับสมัครนักเรียนเข้าทำงาน Part Time


Tesco Lotus เทสโก้โลตัส รับสมัครนักเรียนเข้าทำงาน Part Time นำการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคใหม่ของค้าปลีกผ่านหลากหลายช่องทางโดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเสมอ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทำงาน Part Time โดยมีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้👦👧 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1️⃣ เพื่อส่งเสริมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์
2️⃣ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เทสโก้ โลตัส ให้กับสถานศึกษา
3️⃣ เพื่อสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงานให้กับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา หลังจากจบการศึกษา
🎁💐 สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ
1️⃣ ประสบการณ์ในการร่วมงานกับบริษัทค้าปลีกชั้นนำของประเทศไทย
2️⃣ ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท
3️⃣ เมื่อครบ 1 ปี นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษา ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนที่ได้รับใน 1 ปีที่ผ่านมา
4️⃣ ใบรับรองการผ่านงาน
5️⃣ โอกาสความก้าวหน้า เมื่อนักเรียนจบการศึกษา นักเรียนมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าโปรแกรม ผู้จัดการฝึกหัด
📜📁 เอกสารการสมัคร
1️⃣ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา 1 ฉบับ
2️⃣ สำเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา 1 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองจากสถานศึกษา 1 ฉบับ
สนใจทำงาน ติดต่อที่ไลน์ @eqk7789g (มีเครื่องหมาย @ ด้วยนะคะ)

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น

Recommended Posts × +