รับสมัครครู PART-TIME สอนภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ สอนวันเสาร์ อาทิตย์รับสมัครครู Part-Time สอนภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ สอนวันเสาร์ อาทิตย์ สถานที่สอน SE-ED Learning Center สาขา ลำลูกกา ยินดีรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่  หรือ ผู้ที่จบการศึกษาแล้ว
รักการสอน อยากให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียน และต้องการเห็นพัฒนาการของนักเรียน
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ - สำหรับครูภาษาอังกฤษ
สนใจส่งใบสมัครมาที่ slc.lamlukka@gmail.com
ใบสมัคร: https://drive.google.com/file/d/0B6Ie0MI-zV-PSnczTEF2aUxWMXc/view?usp=sharing
สอบถามเพิ่มเติมโทร 0869833748 - คุณหนึ่ง

Website: http://www.se-edlearning.com/
Facebook: https://www.facebook.com/slcMT/
แผนที่: http://www.mtarena.com/index.php/contact

คุณสมบัติครูภาษาอังกฤษ: (สอนนักเรียนไม่เกิน 8 คน)
● จบการศึกษา หรืออยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
● มีใจรักที่จะสอนภาษาอังกฤษ และสามารถสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้
(เพราะการสอนในหลักสูตร ACTive English
ครูจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสอนตลอดคาบเรียน)
● มีอัธยาศัยที่ดี สนุกกับการอยู่ร่วมกับเด็กๆ ถ้ามีประสบการณ์ในการฝึกสอน
หรือสอนในโรงเรียน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สิ่งที่จะได้รับ:
● ได้รับการฝึกอบรมทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสร้าง English Proficiency
ให้กับนักเรียน ตามหลักสูตร ACTive English
● การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ Interactive Multimedia
โดยผสมผสานระหว่างกิจกรรมในชั้นเรียน (DuringClass
Activities) และ English
Online Edutainment ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน (AfterClass
Activities)
● การสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ Activity Based Learning, MAT (Model, Action,
Talk) Model และ Total Physical Response (TPR) จิตวิทยาในการสอนภาษาอังกฤษ
และการควบคุมชั้นเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติครูFanMath: (สอนนักเรียน3-5 คน)
● จบการศึกษา หรืออยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในคณะครุศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
● มีอัธยาศัยที่ดี สนุกกับการอยู่ร่วมกับเด็กๆ ถ้ามีประสบการณ์ในการฝึกสอน
หรือสอนในโรงเรียน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
● ได้รับการฝึกอบรมทักษะการสอนคณิตศาสตร์หลักสูตร FanMath (Sigapore Math) และจิตวิทยาในการสอน และการควบคุมชั้นเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
● การสอนโดยใช้สื่อ Multimedia ที่ทันสมัย

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น

Recommended Posts × +